พระเครื่องเอเซีย

���������������������������������������

เจ้าแม่กวนอิม, พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์, หรือในนามบาลี "AVALOKITESVARA" หรือ ในนามภาษาจีนกลางว่า "กวนซื่ออินผู๋ซ่ะ"

ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยมหาเมตตาคุณ, มหากรุณาธิคุณ, มหาปัญญาคุณ และทรงมีฤทธานุภาพอย่างสุดที่เปรียบประมาณ พระ นามของท่านยังมีความหมายในอีกนัยหนึ่งว่า ทรงเป็น "ผู้สดับตรับฟัง เสียง (จากความทุกข์ยาก) ของมหาสรรพสัตว์ อันไม่มีประมาณ "เพื่อจะเสด็จมาช่วยให้สรรพสัตว์นั้นให้พ้นไปเสียจากความทุกข์ พระ นามของท่านแท้จริงแล้วมีนัยยะที่ลึกซึ้งไปกว่านั้น คือเป็นการให้สติเตือนใจแก่พุทธศาสนิกชนผู้มีความศรัทธาในพระองค์ท่าน ให้ละทิ้งการรับฟังเสียงแห่งความทุกข์ยากแต่เพียงภายนอก (เสียงสรรเสริญเยินยอ หรือนินทาว่าร้าย อันมากระทบกับอายตนะ ทำให้เกิดความรัก ความเกลียด ความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นบ่อเกิดแห่งสรรพกิเลสทั้งปวง) แต่ให้หันมาดำรงสติภายใน สดับตรับฟัง "เสียง" จาก ภายในที่ไม่อาจใช้แต่เพียงอายตนะหยาบมา "ฟัง", แต่ให้สดับตรับฟัง "เสียง" แห่งความทุกข์ยากจากสรรพสัตว์ อันดังกึกก้องอยุ่ในความเงียบ เมื่อดำรงสติรับ"ฟัง" ย่อมไม่หวั่นไหวไปตามแรงกระทบ จากสิ่งยั่วยุในทางโลก ก็จะไม่เกิดกิเลส ไม่มีความหวั่นไหว อันเป็น มรรคาแห่งความหลุดพ้น


(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหน้าบทความ)

แสดง 1-12 จาก 17 รายการ