พระเครื่องเอเซีย

������������������������������������������������ 1-3/������������������������

พระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง, พระพุทธสิหิงค์

พระสิงห์ หรือ พระพุทธสิหิงค์ คือพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่ได้มีปรากฏบันทึกไว้ในชินกาลมาลีปกรณ์ ว่าได้สร้างขึ้นตามคติของพุทธศาสนา แบบเถรวาทสายลังกาวงศ์ ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๗๐๐ โดยพระเจ้าสีฬหะ แห่งลังกาทวีป โดยได้ร่วมพระทัยพร้อมกับพรอรหันต์ ด้วยหมายจะให้ได้พุทธลักษณะที่ตรงกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง ๆ ถึงกับต้องอัญเชิญพญานาคที่เคยพบพระพุทธเจ้า มาแปลงร่างให้ดูเป็นต้นแบบในการปั้นหุ่นในครั้งนั้น

 

พระยอดธง

คือพระพุทธรูปที่ตรงส่วนฐาน มีเดือยยื่นออกมาเพื่อให้เสียบติดกับยอดธง เพื่อใช้ประดิษฐานที่ยอดธงที่ใช้ในการออกศึกสงคราม เพื่อความคุ้มครองให้กับกองทัพ ในการคุ้มครองภยันตราย จากข้าศึกศัตรู และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับไพร่พล และเป็นสัญลักษณ์ในการนำมาซึ่งชัยชนะในการศึก ซึ่งเมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการสร้างแล้ว พระยอดธงย่อมต้องผ่านพิธีพุทธาภิเษก จากพระภิกษุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เข้มขลังของพุทธาคมในสมัยนั้น เพื่อนำชัยชนะ และคุ้มครองให้กับพระมหากษัตริย์, แม่ทัพนายกอง และไพร่พลทุกผู้ทุกคน

ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเชียงแสนได้ในหน้าบทความ

แสดง 1-7 จาก 7 รายการ